หน้าแรก ทำเนียบผู้บริหาร ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานกลยุทธ์องค์กร
02 564 7000 ต่อ 1511
chularat.tanprasert@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
PHDCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
ปริญญาโท
MSCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2559-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ปี 2556-2559
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2553-2556
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2549-2553
ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปี 2542-2549
นักวิจัย 2 หัวหน้างานวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูล และโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดทำดิจิทัลอาร์ไคว์  สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ