28 มีนาคม 2567

จีโนมิกส์ประเทศไทย: การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Genomics Thailand: Genomic Medicine Improves Quality of Life for Thais

วิทยากร
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 • นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
 • ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
 • ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
 • ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
 • ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
 • รศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์
 • ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์
 • พญ.ภณีตา พันจรรยา
 • นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
 • ดร.วงศกร พูนพิริยะ (ผู้ดำเนินรายการ)

การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics Medicine) เป็นแนวทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมมนุษย์มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคที่แม่นยำ การเลือกรูปแบบการรักษาและการใช้ยาแบบมุ่งเป้าเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ตรงจุด รวมไปถึงการทำนายความเสี่ยงในการการเกิดโรคและการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ข้อมูลในเชิงป้องกัน นำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี กุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อคการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จีโนมิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแม่นยำกับคนไทยคือการมีฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมที่จำเพาะกับประชากรไทย (Reference Thai Genome Database) เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการแปลผลทางพันธุกรรม รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมที่จำเพาะกับคนไทย 

แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2567) หรือโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย 5 หมื่นรายเพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการแปลผลทางพันธุกรรมที่จำเพาะกับคนไทย การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนด้านจีโนมิกส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์อย่างมีคุณภาพและผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ภายในงานสัมมนาท่านจะได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย รวมถึงทิศทางการดำเนินงานไปข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่สำคัญทางด้านการวิจัยและบริการทางการแพทย์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายจีโนมิกส์ประเทศไทยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและเคสผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย

กำหนดการสัมมนา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดำเนินรายการสัมมนา
โดย ดร.วงศกร พูนพิริยะ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สวทช.

09.10 – 09.30 น. จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบันและทิศทางการดำเนินงานระยะถัดไป
Genomics Thailand: Where we are and What’s Nextโดย นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
ผู้จัดการงานวิจัย และรักษาการหัวหน้าหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
09.30 – 10.00 น. การประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมและภูมิทัศน์จีโนมคนไทย
Genome Data Processing and Thais Genomic Landscapeโดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
10.00 – 10.30 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในโรคติดเชื้อ

Uncovering Genomics Applications in Infection Disease 

โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30 – 10.40 น. พักเบรก 10 นาที
10.40-12.00 น. เสวนาในหัวข้อ “การแพทย์จีโนมิกส์สู่การวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำ”
The Implementation of Genomic Medicine in Clinical Practice and The Fascinating Resultsดำเนินรายการช่วงเสวนาโดย
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมด้วยศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พญ.ภณีตา พันจรรยา    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

 

เอกสารประกอบการสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
ผู้จัดการงานวิจัย และรักษาการหัวหน้าหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.ภณีตา พันจรรยา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ดร.วงศกร พูนพิริยะ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สวทช.

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ