นิทรรศการ

BCG Implementation

12

สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation

12

เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม