28 มีนาคม 2567

Beauty and Healthy สิ่งดี ๆ จากสมุนไพร

วิทยากร
  • ดร.อุดม อัศวาภิรมย์
  • ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
  • ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง
  • ดร.มัตถกา คงขาว
  • ดร.รัตน์จิกา วงศ์วนากุล
  • ทันตแพทย์ปริญญา ใจเย็น
  • ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม)
  • ดร.นิศากร ยอดสนิท

 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามจากสารสกัดสมุนไพร มีแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ซึ่งทวนกระแสกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในปัจจุบัน และเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย เนื่องจากมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ ที่เปรียบเสมือนคันเร่งในการดึงจุดแข็งดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์สำคัญจากพืชสมุนไพร ในการนำไปต่อยอดสู่สารสกัดมูลค่าสูง และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม ด้วยแพลตฟอร์มของนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ได้แก่ Nanoencapsulation platform หรือแพลตฟอร์มการห่อหุ้มระดับนาโนเป็นเทคโนโลยีฐานที่สำคัญ โดยการต่อยอดองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเป็นสารสกัดมาตรฐาน (Standardized extract) หรือสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredients) ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน ประเมินสมบัติทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อให้ทราบถึงการออกฤทธิ์ต่อร่างกาย การพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของอนุภาคห่อหุ้มเพื่อการกักเก็บสารสกัดในระดับนาโนเมตร เป็นกระบวนการที่สำคัญในการควบคุมปริมาณ และการปลดปล่อยสารสำคัญไปยังเซลล์เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับนำส่งสารสกัดทางผิวหนังทั้งในรูปแบบของเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และความงามมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามดังกล่าว สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสกัดพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ ลดข้อด้อย และเพิ่มจุดเด่นของสารสกัดสมุนไพร รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน ผลงานวิจัย นวัตกรรมการผลิตสารสกัดสมุนไพรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามรวมถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดให้เกิดการ Commercialization โดยมีการบรรยายที่คลอบคลุม ตั้งแต่  1) เทคโนโลยีการสกัด 2) เทคโนโลยีการ Encapsulation 3) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดเป็น Startup และ 5) ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ สวทช. ที่ร่วมผลักดันผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ร่วมเสวนาในเวที หัวข้อ “คุณค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจระดับโลก”

กำหนดการสัมมนา
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.35 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย  ดร.อุดม อัศวาภิรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

13.35 – 13.55 น. หัวข้อ “KronoLife’s Revolution: Harnessing Nature to Conquer Aging’s Root Causes for Ultimate Beauty, Health, and Longevity ”

โดย        ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
      นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ, กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช. และ CEO, CTO & Co-founder of KronoLife

13.55 – 14.15 น. หัวข้อ “การสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่อนาคตของสารสกัดพืชและสมุนไพรไทย”

โดย      ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง
    นักวิจัย ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง, กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

14.15 – 14:35 น. หัวข้อ “Nanoencapsulation for health and wellness”

โดย        ดร. มัตถกา คงขาว
      นักวิจัย ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน, กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

14.35 – 14:50 น. พักเบรก
14.50 – 15:10 น. หัวข้อ “การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเสริมอาหารโดยใช้โมเดล เซลล์ 2 มิติและ 3 มิติ (Efficacy and safety testing of cosmeceuticals and nutraceuticals using 2D and 3D cell culture models)”

โดย       ดร. รัตน์จิกา วงศ์วนากุล
     นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ, กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

15.10 – 15.50 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “คุณค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจระดับโลก”

   โดย       ทันตแพทย์ปริญญา ใจเย็น กรรมการบริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด และ
              ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม) กรรมการบริษัท อทิส เฮลท์ตี้ เวิลด์ จํากัด

             ผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ดร. มัตถกา คงขาว

15.50 – 16.00 น. ถาม-ตอบ และปิดการสัมมนา

 

ผู้ดำเนินรายการ : ดร. นิศากร ยอดสนิท  นักวิจัย ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน, กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

Keywords : สมุนไพรไทย นวัตกรรมสารสกัด สารออกฤทธิ์ การห่อหุ้มระดับนาโน เทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาและสาระสำคัญของการสัมมนา

VDO เกี่ยวกับการสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.อุดม อัศวาภิรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.
ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ, กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช. และ CEO, CTO & Co-founder of KronoLife
ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง
นักวิจัย ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง,                                        กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.
ดร.มัตถกา คงขาว
นักวิจัย ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน, กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.
ดร.รัตน์จิกา วงศ์วนากุล
นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพ,        กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.
ทันตแพทย์ปริญญา ใจเย็น
กรรมการบริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด
ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม)
บริษัท อทิส เฮลท์ตี้ เวิลด์ จำกัด
ดร.นิศากร ยอดสนิท
นักวิจัย ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน, กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ