NAC Market 2024

ตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัยและสินค้าชุมชน

วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 เวลา 7:30 - 16:00 น.

ณ ทางเชื่อมอาคาร CC - INC2 และลาน INC2 Wavefront
พบกับกิจกรรม NAC Market ตลาดนัดที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผลงานวิจัยไทยและสินค้าชุมชนจากเครือข่าย สวทช. รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ เพื่อให้นักช็อปได้เลือกซื้อในราคาพิเศษภายในงานเท่านั้น!

การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย สวทช. แก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 สวทช. (NAC2024) ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้างานวิจัย สินค้าชุมชน โอทอปปทุมธานี และสินค้าประเภทอื่น ๆ รวมทั้งผู้ให้บริการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและสินเชื่อ กว่า 100 ราย โดยจะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 7:30-16:00 น. ณ ทางเชื่อมอาคาร CC- INC2 และลาน INC2 wavefront (พิกัด https://maps.app.goo.gl/6GJSDmwf78wyX7Qs8 )

กิจกรรม NAC Market มีเป้าหมายเพื่อ
1. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้าจากงานวิจัย มีพื้นที่ในการจำหน่ายและแนะนำสินค้าประเภทนี้สู่ตลาด และ/หรือสินค้าจากชุมชนในพื้นที่ที่ สวทช. ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ
2. เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงาน สวทช. ที่ผ่านการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน จนนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
3. สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. เกิดเครือข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่าย สวทช.

Sponsors

Platinum

Silver