ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice)
ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://www.nstda.or.th/home/nstda-privacy-policy/) โดยสำนักงานฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเท่านั้น และสำนักงานฯ อาจใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของงานซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมงาน มาประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นไปตามฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานฯ โดยสำนักงานฯ มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม และภายในระยะเวลา 90 วันหลังวันที่จัด เสร็จเรียบร้อย จะทำการลบข้อมูลทันทีเมื่อหมดความจำเป็นแล้ว

หากท่านมีความประสงค์จะให้นำภาพดังกล่าวออก สามารถแจ้งสำนักงานได้ที่ nac2024@nstda.or.th