29 มีนาคม 2566

กิจกรรม “นักนวัตกรรมเกษตร Indoor Farming”

วิทยากร
  • ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

กิจกรรม “นักนวัตกรรมเกษตร Indoor Farming”

เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโรงงานผลิตพืช Plant Factory และลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักนวัตกรรมเกษตร Indoor Farming  เน้นการนำความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ความยาวคลื่นและความเข้มของแสงที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้ออกแบบแสงเทียมจากหลอดไฟ LED แทนแสงจากดวงอาทิตย์ในการควบคุมการเจริญเติบโต มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระถางปลูกพืชในร่ม

กำหนดการสัมมนา

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 14.00 น. บรรยายเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในโรงงานผลิตพืช และการวัดและระบบอัตโนมัติที่สำคัญต่อการปลูกพืชในร่ม

โดย ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.00 – 15.00 น. กิจกรรม นักนวัตกรรมเกษตร Indoor Farming

ถาม – ตอบ

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ