29 มีนาคม 2566

การปลูกไผ่เศรษฐกิจ โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิทยากร
  • นางรังสิมา ตัณฑเลขา
  • รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว
  • ดร. วิรัลดา ภูตะคาม
  • ดร. ยี่โถ ทัพภะทัต
  • นางอุไรพรรณ  ปรางอุดมทรัพย์

การปลูกไผ่เศรษฐกิจ โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการปลูกไผ่แบบมีส่วนร่วมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันปริมาณไผ่ในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการซึ่งมีตลาดทั้งในและต่างประเทศ สาเหตุหลัก คือ เกษตรกรไม่กล้าตัดสินใจปลูก เนื่องจากขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงนำเสนอเทคโนโลยีการปลูกไผ่แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กำหนดการสัมมนา

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.10 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย นางรังสิมา ตัณฑเลขา, ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช.

10.10 – 10.25 น. ชนิดไผ่ในประเทศไทย

โดย รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.25 – 10.40 น. คลังข้อมูลพันธุกรรมของไผ่และการใช้ประโยชน์

โดย ดร. วิรัลดา ภูตะคาม, ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) สวทช.

10.40 – 10.55 น. การขยายต้นพันธุ์ไผ่ เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

โดย ดร. ยี่โถ ทัพภะทัต, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช.

10.55 – 11.10 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกไผ่แบบมีส่วนร่วม

โดย นางอุไรพรรณ  ปรางอุดมทรัพย์, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช.

11.10 – 12.00 น. ถาม – ตอบ
รูปภาพประกอบการสัมมนา
สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช.
รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. วิรัลดา ภูตะคาม
ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) สวทช.
ดร. ยี่โถ ทัพภะทัต
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช.
นางอุไรพรรณ  ปรางอุดมทรัพย์
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ