| 25 มี.ค. 62 | 26 มี.ค. 62 | 27 มี.ค. 62 | 28 มี.ค. 62 |

สถานที่

ห้องประชุม ช่วงเช้า
(09.00 - 12.00 น.)
ช่วงบ่าย
(13.30 - 16.30 น.)
อาคาร 14
(CC)
CC-309
(Auditorium)
 ผลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
CC-203 SMART SCHOOLS OUTLET: Local to Global Pride 2019
เวทีต่อยอดความรู้และทักษะการเพิ่มมูลค่า: Creative Clip สู่สากล และนโยบาย ทิศทางในการก้าวเดินต่อของชาว ทสรช. ​
 CC-301    
 CC-305 TTRS เทคโนโลยีมีอันดับ สู่ศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการไทย   แนวปฏิบัติใหม่ทางดิจิทัลเพื่องาน GLAM 

Presentation วิทยากร
ผศ. ดร. พจนก กาญจนจันทร
คุณสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี
คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 CC-306 ความก้าวหน้างานวิจัยคนไทยเพื่อการทดลองบนอวกาศ (National Space Exploration)

Presentation วิทยากร
ดร. อัมรินทร์ พิมพ์หนู
นายปริทัศน์ เทียนทอง
ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
ดร. จารุณี วานิชธนันกูล
ดร. สุวิมล เจตะวัฒนะ
กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (Marbling)
 (Closed Session) 
 CC-307 กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
(STEAM Toy)
 (Closed Session)

ประสบการณ์ทำงานร่วมวิจัยกับองค์กรระดับโลกภายใต้ความร่วมมือกับเซิร์น (CERN) ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Presentation วิทยากร
ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช
ดร. กฤษดา กิตติมานะพันธ์
ดร. วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
รศ. ดร. ธีรณี อจลากุล
ประเด็นโดยย่อ
 CC-308   กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (นาโนมหัศจรรย์)
(Closed Session)
 CC-403   เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology)
 CC-404   กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
 CC-405 ทางเลือกใหม่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยี  Lab network เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 
อาคาร 1
(CO)
 CO-113
(Auditorium)
 สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม

Presentation วิทยากร
สรุปประเด็นการสัมมนา
ดร. ไพโรจน์ จิตรธรรม
คุณพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์
คุณสุริยกมล มณฑา
คุณปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
กรมอู่ทหารเรือ
อาคาร 3
(BIOTEC)
 BT-122
(Auditorium)

ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่:
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ
และต่อยอดผลงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน
 

Presentation วิทยากร
ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
ประเด็นโดยย่อ
การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ. 

Presentation วิทยากร
คุณนาตยา สีทับทิม
คุณสมพร โรจน์ดำรงการ
คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์
สรุปงานสัมมนา
127/1-2 ร่วมสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรมไทย บูรณาการนวัตกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (Closed Session) 
อาคาร 18
(SSH)
Auditorium  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืน

Presentation วิทยากร
ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ
ดร. ปิติ อ่ำพายัพ
ดร. เปรมฤทัย สุพรรณกูล
คุณเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร
คุณสุทธิ มะหะเลา
คุณเอกอนันต์ ยุวเบญจพล
Lecture I แนวทางการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร ภายใต้หัวข้อ โครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry
Lecture II เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม (Cosmeceutical and Nutricosmetic)

Presentation วิทยากร
คุณกัลยา คุณาธิป
คุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์
สรุปประเด็นสัมมนา
 อนุภาคสมุนไพรนาโน

Presentation วิทยากร
คุณ Apiwan Rosena
ดร.บังอร เกียรติธนากร
สรุปประเด็นสัมมนา
อาคาร 19
(INC II)
 Business Center
(อาคาร D)

Workshop การผลิตแตงเจอร์กิ้นดองด้วยเทคโนโลยีการหมักแบบธรรมชาติ 

Presentation วิทยากร
ผศ. ดร. จานุลักษณ์ ขนบดี
คุณสุไพร ดิงเกลไดน์
ประเด็นโดยย่อ
Workshop การแยกขยายรังชันโรงด้วยวิธีอย่างง่าย 

ไฟล์สรุปการสัมมนา