NAC2019 VDO

"งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
พบกับการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เจาะลึกผลงานวิจัยจาก สวทช.และเครือข่ายพันธมิตร
และเข้าชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม
NSTDA Open House
เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยคืออะไร?...
แล้วเราจะสร้างโอกาสให้ก้าวทันวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างไร
พบกับที่มาของแนวคิดการจัดงาน NAC2019
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.