โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ
    (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.) รร.ตชด และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนักเรียนพิการด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กับงานวิจัยสู่สังคม
  • วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
  • ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  • การขยายความมือกับสาธารณรัฐเกาหลี
  • โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ (MOOC-OER)
  • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โซนการพัฒนาคน "FABRICATION LAB: WE CAN DO"
  • FABRICATION LAB: WE CAN DO
  • โครงงานวิทยาศาสตร์  Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร
  • โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FABRICATION LAB) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC)
  • Agritec Station
10 Technology Development Groups (TDGs)
  • นาโนวัคซีนดูดซึมทางเหงือกต้านโรคในปลา
  • ไฮโดรเจลกักเก็บโปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์น้ำ
  • สารเคลือบนาโนป้องกันตะกรันบนแผงรังผึ้ง
  • Energy for Clean Air
  • งานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานและเคมีชีวภาพ (Bio-based Industry)
  • เทคโนโลยีและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืน
  • BCG Café & restaurant
  • Natiional Biobank of Thailan
  • National Omics center (ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ)
  • ชุดจำลองการขับรถไฟ (Train Driving Simulator)
  • iStarch: intelligent production management for starch production
  • โครงความร่วมมืองานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อความยั่งยืน  ระหว่าง สถาบัน Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สวทช.
  • ภาพรวมงานวิจัยด้านมันสำปะหลัง
  • Energy for Clean Air
  • โมบายแอพตรวจโรคข้าว
  • งานวิจัยด้าน cosmeceutical นวัตกรรมนาโน
  • การพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อ ฟลาโวแบคทีเรียม คอรัมนาริส ในรูปอนุภาคนาโนแบบเกาะติดเยื่อเมือก สำหรับใช้เป็นวัคซีนแบบแช่ในปลานิล
  • ตัวดูดซับโมโนลิธสังเคราะห์ในปิเปตทิป สาหรับการสกัดสารด้วยตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็ก
  • In-pipette tip monolithic solid phase micro-extraction
  • A-MED
งานวิจัย
  • เทคโนโลยีเคลือบผิวนาโนเฉพาะทาง
  • เทคโนโลยีสารเคลือบดูดซับความร้อนของท่อนำความร้อนแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา
  • เทคโนโลยีน้ำยาเคลือบผิวโบราณสถาน
  • วัสดุก่อสร้างจีโอโพลิเมอร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรม
  • เซโนสเฟียร์จากเถ้าลอย
  • TPMAP : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
  • นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT: น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่สำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโดยเฉพาะ
  • ความยั่งยืนของยางพารา พึ่งพา อย่างพอเพียง (Sustainability of Natural Rubber “EVERGREEN”)
  • Lookie Waste แอพเพื่อการบริโภคที่ชาญฉลาด
  • Open-D (Open Data Service Platform): แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลแบบเปิด
  • KidBright application
  • ต้นแบบอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโนเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม
  • การเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดตระกรันในแผงรังผึ้งระดับโรงเรือน
  • การเคลือบผิวโซล่าร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม
งานวิจัยพร้อมถ่ายทอด
  • ครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดสมอไทย
  • ลิปสติกบำรุงริมฝีปากจากอนุภาคนาโนสารสกัดไขอ้อย
  • ChemEYE 4.0 เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  • DO เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ำ
  • blueAMP ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
  • Amp-Gold ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน EMS/AHPND ลดความเสี่ยง กุ้งตายทั้งบ่อ เจ๊งด่วน แบบไม่ทันตั้งตัว
  • กาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
  • เครื่องเจาะรูเลเซอร์บนฟิล์มพลาสติก (Flexi MP)
  • กระถางย่อยสลายได้
  • ถุงปลูก Non-Woven
ภาคเอกชน
  • NARlabs: National Applied Research Laboratories
  • NTUST: National Taiwan University of Science and Technology
  • NQI
  • Alcotec Company Limited
  • บริษัท เอ ที จี ซี จำกัด
  • บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด
  • บริษัท แอดวาเทค จำกัด
  • บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
  • บริษัท ช่อคูน เรมีดี้ จำกัด
  • บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จากัด
  • บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
  • บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
  • บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
  • สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (Thai Intelligent CCTV Association)
  • บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่
  • บริษัท คีนน์ จำกัด
ร้านค้า
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษเมืองชัยนาท
  • กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมอาศรมพลังงาน
  • ดาหลาแห่งขุนเขา ฮาลา-บาลา
  • กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์คลองหลวง (คลองสอง) เครือข่ายชุมชน GH
  • กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
  • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์
  • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
  • กลุ่มโรงย้อมยายยอด ต.นาหว้า อ.นางัว จ.นครพนม
  • สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด (MTEC)
  • SMART SCHOOLS OUTLET: Local to Global Pride 2019