โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ
  (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.) รร.ตชด และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนักเรียนพิการด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กับงานวิจัยสู่สังคม
 • วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
 • ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
 • การขยายความมือกับสาธารณรัฐเกาหลี
 • โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ (MOOC-OER)
 • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โซนการพัฒนาคน "FABRICATION LAB: WE CAN DO"
 • FABRICATION LAB: WE CAN DO
 • โครงงานวิทยาศาสตร์  Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร
 • โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FABRICATION LAB) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC)
 • Agritec Station
10 Technology Development Groups (TDGs)
 • นาโนวัคซีนดูดซึมทางเหงือกต้านโรคในปลา
 • ไฮโดรเจลกักเก็บโปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 • สารเคลือบนาโนป้องกันตะกรันบนแผงรังผึ้ง
 • Energy for Clean Air
 • งานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานและเคมีชีวภาพ (Bio-based Industry)
 • เทคโนโลยีและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำไทยอย่างยั่งยืน
 • BCG Café & restaurant
 • Natiional Biobank of Thailan
 • National Omics center (ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ)
 • ชุดจำลองการขับรถไฟ (Train Driving Simulator)
 • iStarch: intelligent production management for starch production
 • โครงความร่วมมืองานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อความยั่งยืน  ระหว่าง สถาบัน Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สวทช.
 • ภาพรวมงานวิจัยด้านมันสำปะหลัง
 • Energy for Clean Air
 • โมบายแอพตรวจโรคข้าว
 • งานวิจัยด้าน cosmeceutical นวัตกรรมนาโน
 • การพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อ ฟลาโวแบคทีเรียม คอรัมนาริส ในรูปอนุภาคนาโนแบบเกาะติดเยื่อเมือก สำหรับใช้เป็นวัคซีนแบบแช่ในปลานิล
 • ตัวดูดซับโมโนลิธสังเคราะห์ในปิเปตทิป สาหรับการสกัดสารด้วยตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็ก
 • In-pipette tip monolithic solid phase micro-extraction
 • A-MED
งานวิจัย
 • เทคโนโลยีเคลือบผิวนาโนเฉพาะทาง
 • เทคโนโลยีสารเคลือบดูดซับความร้อนของท่อนำความร้อนแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา
 • เทคโนโลยีน้ำยาเคลือบผิวโบราณสถาน
 • วัสดุก่อสร้างจีโอโพลิเมอร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรม
 • เซโนสเฟียร์จากเถ้าลอย
 • TPMAP : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
 • นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT: น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่สำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโดยเฉพาะ
 • ความยั่งยืนของยางพารา พึ่งพา อย่างพอเพียง (Sustainability of Natural Rubber “EVERGREEN”)
 • Lookie Waste แอพเพื่อการบริโภคที่ชาญฉลาด
 • Open-D (Open Data Service Platform): แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลแบบเปิด
 • KidBright application
 • ต้นแบบอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโนเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม
 • การเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดตระกรันในแผงรังผึ้งระดับโรงเรือน
 • การเคลือบผิวโซล่าร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม
งานวิจัยพร้อมถ่ายทอด
 • ครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดสมอไทย
 • ลิปสติกบำรุงริมฝีปากจากอนุภาคนาโนสารสกัดไขอ้อย
 • ChemEYE 4.0 เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
 • DO เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ำ
 • blueAMP ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
 • Amp-Gold ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน EMS/AHPND ลดความเสี่ยง กุ้งตายทั้งบ่อ เจ๊งด่วน แบบไม่ทันตั้งตัว
 • กาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
 • เครื่องเจาะรูเลเซอร์บนฟิล์มพลาสติก (Flexi MP)
 • กระถางย่อยสลายได้
 • ถุงปลูก Non-Woven
ภาคเอกชน
 • NARlabs: National Applied Research Laboratories
 • NTUST: National Taiwan University of Science and Technology
 • NQI
 • Alcotec Company Limited
 • บริษัท เอ ที จี ซี จำกัด
 • บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด
 • บริษัท แอดวาเทค จำกัด
 • บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
 • บริษัท ช่อคูน เรมีดี้ จำกัด
 • บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จากัด
 • บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
 • บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
 • บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
 • สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (Thai Intelligent CCTV Association)
 • บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่
 • บริษัท คีนน์ จำกัด
ร้านค้า
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษเมืองชัยนาท
 • กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมอาศรมพลังงาน
 • ดาหลาแห่งขุนเขา ฮาลา-บาลา
 • กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์คลองหลวง (คลองสอง) เครือข่ายชุมชน GH
 • กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
 • กลุ่มโรงย้อมยายยอด ต.นาหว้า อ.นางัว จ.นครพนม
 • สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด (MTEC)
 • SMART SCHOOLS OUTLET: Local to Global Pride 2019