| 25 มี.ค. 62 | 26 มี.ค. 62 | 27 มี.ค. 62 | 28 มี.ค. 62 |

สถานที่

ห้องประชุม ช่วงเช้า
(09.00 - 12.00 น.)
ช่วงบ่าย
(13.30 - 16.30 น.)
อาคาร 14
(CC)
CC-309(Auditorium)  พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

Presentation วิทยากร
ไฟล์รายงานพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
นายณธรรม ธรรมาณิชานนท์
นายวิจิตร เชื้อบุปผา
Transitioning to the Future of Autonomous Vehicle Innovations for Thailand 4.0
CC-203 SMART SCHOOLS OUTLET: Local to Global Pride 2019 เวทีต่อยอดความรู้และทักษะการเพิ่มมูลค่า : Creative Story
 CC-301 อุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า  NSTDA-NARLabs Joint Workshop
(Closed Session)
 
 CC-305 Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนมด้วยชุดตรวจ Early P-Check เพื่อตรวจ การตั้งท้องของแม่โคจากน้ำนม   การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และความต้องการโภชนะสำหรับโคนมไทย

Presentation วิทยากร
ดร. เบญจพร สุรารักษ์ และ ดร. พีรดา พรหมมีเนตร
คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล
ศ. ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา
 CC-306   การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าล้อยาง (Trolley Bus)
ในเมืองเป้าหมายนำร่องของประเทศไทย
 CC-307

เสริมแกร่ง SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

Presentation วิทยากร
คุณกันตภณ ผาณิตรัตน์
รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข
รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ประเด็นโดยย่อ
นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (นักศึกษาทุน สวทช. และเครือข่าย) ด้านเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 
 CC-308   นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (นักศึกษาทุน สวทช. และเครือข่าย) ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 CC-403  ระบบไซเบอร์กายภาพ กุญแจสู่ Smart Factory NSTDA-NARLabs Joint Workshop
(Closed Session)
 CC-404   นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (นักศึกษาทุน สวทช. และเครือข่าย) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง 
 CC-405 อุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกล เพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ 

Presentation วิทยากร
อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร
ผศ.ดร. ดุลยพร ตราชูธรรม
พญ.นาฏ ฟองสมุทร
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ดร.นิสภา ศีตะปันย์

สารอินทรีย์เรืองแสงและการใช้งาน

Presentation วิทยากร
สรุปประเด็นสัมมนา
ศ. ดร. วินิช พรมอารักษ์
ผศ. ดร. รักเกียรติ จิตคติ
รศ. ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
ดร. รัฐพล เฉลิมโรจน์
คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
อาคาร 1
(CO)
 CO-113
(Auditorium)
Open house  
อาคาร 3
(BIOTEC)
 BT-122
(Auditorium)
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

Presentation วิทยากร
Mr. Adrian Tan Guan Sheng
น. สพ. สมชาย เลาห์วีระพานิช
คุณกฤษณ โชคพิพัฒนผล
ดร. ทรงศักดิ์ ฤกษ์หริ่ง
อาคาร 18
(SSH)
Auditorium สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ:
องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21
Lecture I กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
Lecture II จากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
อาคาร 19
(INC II)
 Business Center
(อาคาร D)