| 25 มี.ค. 62 | 26 มี.ค. 62 | 27 มี.ค. 62 | 28 มี.ค. 62 |

สถานที่

ห้องประชุม ช่วงเช้า
(09.00 - 12.00 น.)
ช่วงบ่าย
(13.30 - 16.30 น.)
อาคาร 14
(CC)
CC-309
(Auditorium)

 จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบัน และทิศทางอนาคต

Presentation วิทยากร
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
นพ.สุรัคเมธ ศิริมหามงคล
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
นายเฉลิมพล ศรีจอมทอง
นพ.วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
ดร.นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
สรุปประเด็น
 CC-301  แลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของเอสเอ็มอีไทย

Presentation วิทยากร
ดร. จุฑามณี มาศฉมาดล
คุณอัจฉรา ปู่มี
คุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์
คุณจารุวรรณ คำเมือง
 Thailand-NTUST Pitch Day & Business Matching
 CC-305  เทคโนโลยีด้านการเกษตรระดับโลก และโอกาสของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช  เทคโนโลยีการดัดแปลงยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
 CC-306  โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณและการใช้งานของไทย  พลิกโฉมประเทศ ขับเคลือนเมืองอัจฉริยะด้วยงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

Presentation วิทยากร
ไฟล์สรุปการสัมมนา
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
นายชาธิป รุจนเสรี
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด
 CC-307 สูตรตำรับนาโนเพื่อนวัตกรรมอาหารสัตว์

Presentation วิทยากร
รศ. น. สพ. ดร.กฤษ อังคนาพร
ดร. อิศรา สระมาลา
ผศ. น. สพ. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
น. สพ. กิตติ ทรัพย์ชูกุล
สรุปการสัมมนา
 Frontiers Research in Nanomaterials การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวัสดุนาโน
 CC-308  การจัดการความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย  
 CC-403  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่านวัตกรรมอาหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมจากไข่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Presentation วิทยากร
Dr. Fabien De Meester
นพ. กรภัทร มยุระสาคร
 CC-404   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 CC-405   กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (Origami Toys)
 (Closed Session)
อาคาร 1
(CO)
 CO-113
(Auditorium)
Open house
อาคาร 3
(BIOTEC)
 BT-122
(Auditorium)

 Plant Factory: A Revolution for Sustainable Modern Agriculture

Presentation วิทยากร
Dr. Chamadanai Marknual
ประเด็นโดยย่อ
อาคาร 18
(SSH)
Auditorium สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ:
องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21
 
Lecture I กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
Lecture II SMART SCHOOLS OUTLET: Local to Global Pride 2019 อบรมเรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน SHOPEE
อาคาร 19
(INC II)
 Business Center
(อาคาร D)
 Workshop การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

 Workshop การทำผ้ามัดย้อม ด้วยเทคโนโลยีสีธรรมชาติ