สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ดาวน์โหลดข้อมูลเผยแพร่
 • โครงการ Research Gap fund
  2 พ.ค. 61
 • กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ
  17 ส.ค. 60
  ดาวน์โหลด

 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางทรัพย์สินทางปัญญาของสวทช.
  17 ส.ค. 60
  ดาวน์โหลด

  เอกสารเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. (ในเอกสารฉบับนี้ รวมเรียกว่า “พนักงาน”) รวมทั้งรวบรวมนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่มีการระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งจะส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจในทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจของ สวทช. และมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะที่จะยังประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศในที่สุด