สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ดาวน์โหลดข้อมูลเผยแพร่
 • ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ (OMOP)
  15 ก.ย. 63

  เอกสารผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ เป็นการรวบรวมผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. ที่มีศักยภาพและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง อีกทั้ง เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจ กำลังแสวงหาข้อมูลงานวิจัย หรือแหล่งที่มีศักยภาพของการวิจัยและพัฒนา

  ปี พ.ศ. 2563                ดาวน์โหลด

  ปี พ.ศ. 2562               ดาวน์โหลด

  ปี พ.ศ. 2561               ดาวน์โหลด

  ปี พ.ศ. 2560               ดาวน์โหลด เล่มที่ 1   |   ดาวน์โหลด เล่มที่ 2

  ปี พ.ศ. 2549 - 2559   ดาวน์โหลด

 • กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ
  17 ส.ค. 60
  ดาวน์โหลด

 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางทรัพย์สินทางปัญญาของสวทช.
  17 ส.ค. 60
  ดาวน์โหลด

  เอกสารเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. (ในเอกสารฉบับนี้ รวมเรียกว่า “พนักงาน”) รวมทั้งรวบรวมนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่มีการระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งจะส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจในทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจของ สวทช. และมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะที่จะยังประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศในที่สุด