สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่นักวิจัยและผู้ประดิษฐ์ของสวทช.จะได้รับจาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

• ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึงพนักงานสวทช. ที่เป็นผู้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยดำเนินการในนามสวทช. และมีสถานภาพเป็นพนักงานสวทช. ณ วันที่คณะทำงานจัดสรรผลประโยชน์จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์อนุมัติการจัดสรรนั้นๆ

• ผลงานวิจัยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ หมายถึงผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ ของพนักงานสวทช. และสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในนามของสวทช. และสวทช. มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากการนำผลงานนั้น ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งที่สวทช.เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว หรือร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่รวมถึงผลงานวิจัยที่สวทช. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓)