สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
การจัดสรรผลประโยชน์
การจัดสรรผลประโยชน์แก่พนักงาน สวทช. เป็นอัตราคงที่ (fixed rate) โดยคำนวณจากรายได้สะสม

ซึ่งรายได้สะสมส่วนที่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท จัดสรรให้คณะผู้วิจัยร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือร้อยละ 30 นำเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช. และรายได้สะสมส่วนที่เกิน 1.0 ล้านบาท จัดสรรให้คณะผู้วิจัยร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 นำเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางทรัพย์สินทางปัญญาของสวทช.หรือ ติดต่อ tlo@nstda.or.th
กรณีที่สวทช. เป็นเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกสวทช.จะจัดสรรผลประโยชน์ให้หน่วยงานภายนอกตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ก่อนนำมาจัดสรรให้แก่พนักงานสวทช. ต่อไป

นอกจากนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับสวทช. ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย การร่วมวิจัย โปรดประสานงานผ่านทางผู้ประสานงานในโครงการของท่าน หรือติดต่อโดยตรงที่ tlo@nstda.or.th เพื่อการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอก ที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ การจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการจัดสรรผลประโยชน์ ได้ใน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางทรัพย์สินทางปัญญาของสวทช.
ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact us หรือติดต่อได้ที่ tlo@nstda.or.th เบอร์โทร 0-2564-7000