สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
คือ การที่เจ้าของเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา (Licensor) อนุญาตให้หน่วยงานผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิ (Licensee) สามารถใช้เทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น เพื่อการผลิตและขาย เพื่อใช้งานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Licensing)

 

รายละเอียดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Term of Licensing)
ที่ Licensor และ Licensee จะต้องเจรจาและทำความตกลงร่วมกันมีดังนี้


ขอบเขตของเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Scope of Technology)
เช่น ตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/ความลับทางการค้า เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ที่ Licensor เป็นเจ้าของ

ระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Period of Licensing)
อยู่ในช่วง 3 - 7 ปี ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมของเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการใช้ประโยชน์ และความสามารถในการทำการตลาดของ Licensee หรือบางกรณีอาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดอายุความคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญา


บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี (นักวิจัย) และ Licensee เช่น มีการ่างมอบเอกสารคู่มือการทำงาน มีการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาระหว่ากระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นต้นขอบเขตการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โดยทั่วไปจะเป็นการตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ (territory) เช่น ทำการผลิตได้ในประเทศไทยเท่านั้นรวมไปถึงการตกลงในสาขาอุตสาหกรรมและประเภทผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (application and field of use) เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิในอุตสาหกรรมกระดาษเท่านั้นเป็นต้น

ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ใช้สิทธิ
Licensee จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ Licensee ชำระให้แก่ Licensor เพื่อตอบแทนการเข้าถึงเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของ Licensee ในการขอใช้สิทธิในเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ

ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี (Royalty fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ Licensee ชำระให้แก่ Licensor เพื่อตอบแทนการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ปกติจะคิดเป็นร้อยละของยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆในแต่ละปี โดยอัตราที่คิดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยี และสาขาอุตสาหกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้The IP/invention Commercialization Process