สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ช่องทางการรับทราบข้อมูลเทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยี
ตรวจสอบเว็บไซต์ www.nstda.or.th/tlo หรือ www.thailandtechshow.com
เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน เช่น NSTDA Annual Conference, IP Fair, Thailand Techshow ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
เอกสารเผยแพร่
การประกวดแผนธุรกิจ
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านทาง e-mail, โทรศัพท์และประชุมหารือ
ให้ข้อมูลเทคโนโลยีเพิ่มเติม
แนวทางการใช้ประโยชน์ แผนดำเนินการ การตลาดและการจำหน่าย รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ทำความตกลงในเงื่อนไขต่างๆ ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและการลงนาม
กำหนดการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาต่อยอด
ติดตามผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี