สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
บุคลากรของเรา
  • สุมลวรรณ สังข์ช่วย
    Sumonwan Sungchauy
    ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
IPM งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รัชดา เรืองสิน
Ratchada Ruangsin
ผู้จัดการ / ที่ปรึกษาอาวุโส

สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
Samornluk Chamchaeng
ที่ปรึกษาอาวุโส

ภัทริน เกียรติกมลกุล
Pattarin Kiatkamolkul
ที่ปรึกษาอาวุโส (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

วราภรณ์ นวลแปง
Waraporn Nualpaeng
ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.ณิชารัตน์ มั่นเหมือนป้อม
Dr.Nicharat Manmuanpom
ที่ปรึกษาอาวุโส

อานนท์ จินดาดวง
Anon Chindaduang
ที่ปรึกษา

รัตนากร แสนศักดิ์
Rattanakorn Saensak
ที่ปรึกษา

ทัศนีย์ สงแจ้ง
Tassanee Songjang
ที่ปรึกษา

สิริกุล ง้าววิเศษ
Sirikul Ngawiset
ที่ปรึกษา

กร พรหมสาขา ณ สกลนคร
Korn Promsakha Na Sakonnakorn
ที่ปรึกษา

สุวรรณา เอี่ยมมา
Suwanna Iamma
นักวิเคราะห์อาวุโส

วัชรี เกียรติศิริขจร
Watcharee Kiatsirikajorn
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

วันวิสา แจ่มไว
Wanvisa Jamvai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พัชราภรณ์ สุขใสย์
Patcharaporn Suksai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
IPB งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา

ปณิธาน ลีละธนาวิทย์
Panitan Lelatanavit
ผู้จัดการ / ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิอาวุโส

ศศิน เชาวนกุล
Sasin Chaowanakul
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
Ratchawan Tanuttawongcharoen
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

สโรชา เพ็งศรี
Sarocha Phengsri
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

กรเทพ ปิยะวงศ์ภิญโญ
Kornthep Piyawongpinyo
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

จิรนันท์ บุบผามาลา
Jiranun Bubpamala
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

ขนิษฐา สิริจามร
Khanittha Sirijamorn
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

กุลภัทร์ เฉลิมงาม
Kullapat Chaloemngam
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ

นุกูล ดีพลา
Nukul Deephala
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
IPP งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.อรกนก พรรณรักษา
Dr.Orakanoke Phanraksa
ผู้จัดการ / ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.กอวิศาล์ สาธรสุเมธี
Dr.Kowisa Sathornsumetee
ที่ปรึกษาอาวุโส

ปาริชาติ คำพุฒ
Parichart Khamput
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธนียา วงษ์จันทร์
Thaneeya Wongchan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IPS งานกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา

อรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
Arunsri Sritanaitipol
ผู้จัดการ

ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
Dr.Jairak Euarchukiate
ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.อมรรัตน์ เกิดประดิษฐ์
Dr.Amonrat Kerdpradist
ที่ปรึกษา