สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เกี่ยวกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
(Technology Licensing Office : TLO)

    เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเกิดจาก
  ผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ผลงานจากการให้ทุนของสวทช. ไปยังหน่วยงานพันธมิตร
วิสัยทัศน์ (Vision)
สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Technology Transfer and Technology Commercialization) ของ สวทช.

สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์วิจัยแห่งชาติแก่ภาคธุรกิจและภาคการผลิต
เพื่อให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภายใต้แนวคิด
“จากงานวิจัยสู่ตลาด...FROM LAB TO MARKET”
พันธกิจ (Mission)
  การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี (Technology Commercialization)
TLO เป็นหน่วยงานกลาง (One Stop Service Center) ในการประสานงาน เจรจาและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างศูนย์วิจัยแห่งชาติหน่วยงานวิจัยภายในและหน่วยงานพันธมิตรของ สวทช. กับภาคเอกชน ภาคธุรกิจและการผลิต

  การจัดการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP management)
TLO เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ (BIOTEC, MTEC, NANOTEC, NECTEC) รวมไปถึงให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและเครือข่ายพันธมิตรตลอดจนภาคธุรกิจและการผลิต