สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจดทะเบียน
  • รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน วันที่ได้รับจดทะเบียน เลขที่สิทธิบัตร/
    อนุสิทธิบัตร
     
    กรรมวิธีการผลิตเม็ดแคลเซียมฟอสเฟต 5 ส.ค. 59 11808
    ชุดแกนหมุนสำหรับตักสารที่ใช้งานกับเครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง 12 ก.พ. 58 9556
    กระบวนการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์เชิงปริมาณด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโน 7 ต.ค. 59 12011
    องค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว 29 ก.ค. 59 11782
    องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง 23 ก.ย. 59 50952
    องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง 23 ก.ย. 59 50952
    กระบวนการทำสำเนาฮาร์ดดิสก์ 13 ต.ค. 59 12031
    อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลด้งกล่าว 21 ต.ค. 59 12047
    ระบบและวิธีการนำเข้าข้อมูลพิกัดตำแหน่งของยานพาหนะ 2 ก.ย. 59 11900
    เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตามจุดให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 8 ส.ค. 59 11709
    อุปกรณ์วัดความสูง 2 ก.ย. 59 11901
    กระบวนการตรวจหาอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน 23 ก.ย. 59 11954
    อุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือและแขนท่อนล่าง 2 ก.ย. 59 51049
    องค์ประกอบของฟิล์มปิดผนึกได้ด้วยความร้อน ที่มีสมบัติลอกออกได้ง่ายและป้องกันการเกิดฝ้าได้ และฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่ได้จากองค์ประกอบฟิล์มปิดผนึกดังกล่าว 7 ต.ค. 59 12013
    แท่นจับยึดชิ้นงาน 7 ต.ค. 59 51779
    สารประกอบ 6-เมทอกซี-3,3,4,4-เตตระไฮโดร-1,1-ไบแนฟทาลีน และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว 7 ต.ค. 59 51780
    ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรควิบริโอ ฮาร์วีอาย (Vibrio harveyi) 7 ต.ค. 59 12009
    กรรมวิธีการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชเปลือกแข็งโดยการใช้น้ำอุณหภูมิสูงและใช้กรดความเข้มข้นสูง 13 ต.ค. 59 12030
    กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ก่อโรคในปลา 23 ก.ย. 59 11956
    กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae ก่อโรคในปลา 23 ก.ย. 59 11955