สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจดทะเบียน
 • รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน วันที่ได้รับจดทะเบียน เลขที่สิทธิบัตร/
  อนุสิทธิบัตร
   
  กรรมวิธีการผลิตเม็ดแคลเซียมฟอสเฟต 5 ส.ค. 59 11808
  ชุดแกนหมุนสำหรับตักสารที่ใช้งานกับเครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง 12 ก.พ. 58 9556
  กระบวนการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์เชิงปริมาณด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโน 7 ต.ค. 59 12011
  องค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว 29 ก.ค. 59 11782
  องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง 23 ก.ย. 59 50952
  องค์ประกอบของสารเคลือบสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตแคตาไลติกประสิทธิภาพสูง 23 ก.ย. 59 50952
  กระบวนการทำสำเนาฮาร์ดดิสก์ 13 ต.ค. 59 12031
  อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้และจัดเก็บข้อมูลด้งกล่าว 21 ต.ค. 59 12047
  ระบบและวิธีการนำเข้าข้อมูลพิกัดตำแหน่งของยานพาหนะ 2 ก.ย. 59 11900
  เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตามจุดให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 8 ส.ค. 59 11709
  อุปกรณ์วัดความสูง 2 ก.ย. 59 11901
  กระบวนการตรวจหาอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน 23 ก.ย. 59 11954
  อุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือและแขนท่อนล่าง 2 ก.ย. 59 51049
  องค์ประกอบของฟิล์มปิดผนึกได้ด้วยความร้อน ที่มีสมบัติลอกออกได้ง่ายและป้องกันการเกิดฝ้าได้ และฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่ได้จากองค์ประกอบฟิล์มปิดผนึกดังกล่าว 7 ต.ค. 59 12013
  แท่นจับยึดชิ้นงาน 7 ต.ค. 59 51779
  สารประกอบ 6-เมทอกซี-3,3,4,4-เตตระไฮโดร-1,1-ไบแนฟทาลีน และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว 7 ต.ค. 59 51780
  ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรควิบริโอ ฮาร์วีอาย (Vibrio harveyi) 7 ต.ค. 59 12009
  กรรมวิธีการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชเปลือกแข็งโดยการใช้น้ำอุณหภูมิสูงและใช้กรดความเข้มข้นสูง 13 ต.ค. 59 12030
  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ก่อโรคในปลา 23 ก.ย. 59 11956
  กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae ก่อโรคในปลา 23 ก.ย. 59 11955