สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
นักวิจัยตลอดจนผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ที่สร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในภาพรวม ทั้งยังสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศในแต่ละสาขาตามความชำนาญของแต่ละท่าน หน้าที่ของสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช. คือการทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประดิษฐ์ทุกท่านในการที่จะนำเอาผลงานวิจัยที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นออกสู่สังคมและเป็นประโยชน์ในวงกว้างผ่านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

สิ่งที่เราจะทำงานร่วมกับนักวิจัย

  • • ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลงานวิจัย
  • • ร่วมวางแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามความเหมาะสม
  • • ประสานงานกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาจากผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จะมีผลกระทบในวงกว้างต่อไป
 

นักวิจัยได้รับสิทธิ์ประการใดจากงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

  • • ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหา และ/หรือ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างประโยชน์แก่ใช้งาน (End user)
  • • ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจในการเป็นผู้สร้างสรรค์(Author) และ/หรือ ผู้ประดิษฐ์ (Inventor ) ซึ่งจะปรากฎชื่อในคำขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ หรือขอรับสิทธิบัตร. หรืออนุสิทธิบัตร ที่ เผยแพร่โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • • ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
  • • ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่ง