สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
NSTDA IP policy
สาระน่ารู้
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของ สวทช. มีดังนี้

  ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2551   คลิกที่นี่

  ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม พ.ศ. 2553   คลิกที่นี่