28 มีนาคม 2567

“วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทย : ความหวังของอนาคตสุกรไทย”  

วิทยากร
  • ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
  • ดร.ปภล ม่วงสนิท
  • ผศ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
  • ดร.ธีระเดช ทวีรัตนศิลป์
  • สพ.ญ. ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
  • ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช
  • ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African swine fever) ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2564 ได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ฟาร์มเลี้ยงยังไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดี ต้องประสบปัญหาการระบาดซ้ำของโรคจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการพึ่งพาวัคซีนคุณภาพต่ำ ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืน แต่ยังส่งผลให้เชื้อมีการเปลี่ยนแปลงและก่อความเสียหายขึ้นในฟาร์มที่รุนแรงกว่าเดิม  การวิจัยและพัฒนาวัคซีน ASF ที่มีความปลอดภัย และ ประสิทธิผลต่อการป้องกันโรค ASF จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรครุนแรงนี้ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านงานวิจัยวัคซีน ASF ที่ดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาวัคซีน ASF ต้นแบบจากสายพันธุ์ที่ระบาดในประชากรสุกรของไทย โดยการปรับพันธุกรรมของไวรัสให้อ่อนเชื้อลงด้วยวิธีตามธรรมชาติ และ ทำการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพความคุ้มโรคในสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ นอกจากนี้งานสัมมนายังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรค นวัตกรรมทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้เสริมประสิทธิภาพวัคซีน ตลอดจนทิศทางของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลและองค์ความรู้ในงานสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านสัตวแพทย์จากภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจงานวิจัยด้านวัคซีนสัตว์ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานสัมมนานี้ไปประยุกต์ แก้ไขปัญหาต่างๆได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำหนดการ
13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน
13.20 – 13.30 น. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดการสัมมนา / ผู้ดำเนินรายการ (ดร.ปภล ม่วงสนิท) แจ้งวัตถุประสงค์
13.30 – 14.00 น. ภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร และ ประสบการณ์จากฟาร์ม 

โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00 – 14.35 น. การพัฒนาวัคซีน ASF ต้นแบบในห้องปฏิบัติการโดยการปรับพันธุกรรมของไวรัส ด้วยหลักการ Natural Selection 

โดย ดร.ธีระเดช ทวีรัตนศิลป์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

14.35 – 15.10 น. องค์ความรู้จากการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพวัคซีนต้นแบบในสุกร

โดย สพ.ญ. ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

15.10 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.20 – 15.55 น. นวัตกรรมระบบนำส่งนาโนเพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ

โดย ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.55 – 16.30 น. วัคซีน ASF เชื้อเป็น ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

16.30 น. พิธีกรปิดการสัมมนา

 

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
รองผู้อำนวยการ สวทช.
ดร.ปภล ม่วงสนิท
ผศ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ธีระเดช ทวีรัตนศิลป์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สพ.ญ. ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (หรือผู้แทน)
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ