28 มีนาคม 2567

ฝุ่น: ปัญหา และการรับมือ

วิทยากร
  • ดร. เวฬุรีย์ ทองคำ
  • พต. ร.ศ. ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู
  • ดร.ศักดา ตรีเดช
  • ดร.วรนันท์ เนตรเกื้อกูล
  • ดร.พงษ์ธนวัฒน์   เข็มทอง  

ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นขนาดเล็กในสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็กจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการมองถึงภาพรวมของประเทศ และการช่วยกันลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ความเป็นพิษของฝุ่นแต่ละประเภทที่เกิดจากความแตกต่างของกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความตระหนักเพื่อการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการฝุ่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสูง และแนวทางการรับมือหากประชาชนจะยังต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้ที่ยังจำเป็นจะต้องใช้การคมนาคม ด้วยรถยนต์ และใช้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในกรุ่งเทพฯ ซึ่งนาโนเทคโนโลยีก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยรับมือกับปัญหา รวมถึงเรื่องของการตรวจสอบความเป็นพิษของฝุ่นขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ด้วย

ดำเนินรายการโดย ดร. เวฬุรีย์ ทองคำ รักษาการผู้จัดการงานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี 

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กำหนดการสัมมนา
13.30 – 13.40 น.. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู

       ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมเรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี

13.40 – 14.10 น. หัวข้อบรรยาย สถานการณ์และนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 

โดย ดร.ศักดา ตรีเดช

           ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง

14.10 – 14.40 น. หัวข้อบรรยาย ผลการศึกษาอนุภาคฝุ่นที่เกิดจากเครื่องยนต์ประเภทดีเซล 

โดย ดร.วรนันท์ เนตรเกื้อกูล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

14.40 – 15.10 น. หัวข้อบรรยาย แนวทางการรับมือปัญหาฝุ่นขนาดเล็กด้วยนาโนเทคโนโลยี 

โดย ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.10 – 16.00 น. ถาม – ตอบ และทำแบบประเมินความพึงพอใจ  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. เวฬุรีย์ ทองคำ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
พต. ร.ศ. ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู
ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมเรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
ดร.ศักดา ตรีเดช
ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง
ดร.วรนันท์ เนตรเกื้อกูล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ดร.พงษ์ธนวัฒน์   เข็มทอง  
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ