28 มีนาคม 2567

AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้ว

How far has AI Thailand come?

วิทยากร
  • ดร.ปานระพี รพิพันธุ์
  • ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
  • รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์
  • ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล
  • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
  • ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์

ในเวทีเสวนานี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายบทบาทภายใต้ระบบนิเวศด้านปัญญาประดิษฐ์ไทยที่จะร่วมกันพูดคุยเพื่อสะท้อนสถานการณ์ทั้งความสำเร็จ และการดำเนินงานที่กำลังเดินหน้าอย่างเข้มข้น เพื่อทำความเข้าใจความท้าทายปัจจุบันและค้นหามุมมองความร่วมมือในอนาคต ที่จะสามารถผลักดันการเชื่อมระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างแท้จริง

กำหนดการเสวนา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เสวนาหัวข้อ AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้ว
วิทยากรร่วมเสวนา โดย

1. ดร.ปานระพี รพิพันธุ์

รายการไอที 24 ชั่วโมง
รายการ Digital Thailand

2. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

3. รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์

Director, VISTEC-depa Thailand AI Research Institute

4. ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล

Managing Director & Distinguished Visionary Architect, KBTG

5. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.

ดำเนินรายการ โดย ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.

 

VDO เกี่ยวกับการสัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ปานระพี รพิพันธุ์
ไอที24ชั่วโมง iT24Hr
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์
Director, VISTEC-depa Thailand AI Research Institute
ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล
Managing Director & Distinguished Visionary Architect, KBTG
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.
ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ