30 มีนาคม 2566

กิจกรรม “การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบหมู่คณะเชื่อมความสามัคคี”

วิทยากร
  • ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล
  • อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง

กิจกรรม “การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบหมู่คณะเชื่อมความสามัคคี”

“มาทำความรู้จักกับ EZ-LED light kits หรือชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED อย่างง่าย ตัวหลอด LED เป็นแบบแถบ 12V 5500K ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่และสถานีชาร์จประจุที่มีแผงโซลาร์เซลล์ 80W โดยนำไปใช้งานเพื่อให้แสงสว่างในบ้านหรือห้องน้ำ”

 

ชุมชนที่ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และการทบทวนบทเรียนของนักเรียนที่บ้านในเวลากลางคืน การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ที่มีรูปแบบการประดิษฐ์ไม่ซับซ้อน แก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและมีความสะดวก หาซื้อวัสดุได้ในท้องถิ่นเพื่อซ่อมแซมหรือประดิษฐ์เพิ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่นักเรียนและชาวบ้านในชุมชนให้มีทักษะการประดิษฐ์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมุ่งหวังให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

 

EZ-LED light kits หรือชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED เป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พื้นฐานจากห้องปฏิบัติการสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนถิ่นทุรกันดารของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้การกำกับของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนจะนำไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อใช้งานจริงในกิจกรรมครัวเรือนของชุมชนต่อไป

กำหนดการกิจกรรม

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

โดย ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล, ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.

09.15 – 09.30 น. บรรยายความรู้เกี่ยวกับ EZ-LED light kits : วัตถุประสงค์ และการนำไปใช้งาน 

โดย ดร. อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง, นักวิจัย กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.

09.30 – 10.30 น. แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง พร้อมนำเสนอ (กลุ่มละ 5 นาที) 

โดย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.

10.30 – 10.45 น. พักระหว่างกิจกรรม
10.45 – 11.30 น. ลงมือปฏิบัติ พร้อมประกอบหลอดไฟ  และทดสอบคุณภาพ

โดย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.

11.45 – 12.00 น. ถาม – ตอบ
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.
ดร. อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
นักวิจัย กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ