29 มีนาคม 2566

กิจกรรม “ไขความลับธรรมชาติด้วยพันธุศาสตร์”

วิทยากร

กิจกรรม “ไขความลับธรรมชาติด้วยพันธุศาสตร์”

เรียนรู้พันธุศาสตร์ผ่านกิจกรรมการทดลองและการเล่นเกมในรูปแบบที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีและหลักการของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และโครงสร้างและกลไกการทำงานของสารพันธุกรรม อาทิ กิจกรรม เรื่อง สิ่งนี้ฉันได้แต่ใดมา นักเรียนจะได้วิเคราะห์ลักษณะรูปร่างหน้าตาของครอบครัว และสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ และกิจกรรม เรื่อง Alien Bug นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมียีนที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ ทำให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ และทำให้สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างและหลากหลาย และเราสามารถนำหลักการทางพันธุศาสตร์นี้มาพัฒนาสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์และพืชเศรษฐกิจได้

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. สิ่งนี้ฉันได้แต่ใดมา
09.45 – 10.30 น. Alien bug
10.30 – 11.15 น. เกมพัฒนาสายพันธุ์แมว
11.15 – 11.30 น. สรุปกิจกรรม

 

เกี่ยวกับวิทยากร
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ