31 มีนาคม 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

Information Technology Professionals Examination: ITPE Conferring Ceremony

วิทยากร
  • คุณกษาณฑ์ ปิยาภิมุข
  • นายปริญัติ ลิมปิทีปราการ
  • นายนพดร ปัญญาจงถาวร
  • ผู้บริหาร สวทช.

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ

 

Career for the Future Academy, the operator Information Technology Professionals Examination: ITPE joins forces with 7 countries: Japan, Philippines, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Bangladesh and Thailand under the name of Information Technology Professionals Examination Council : ITPEC is one of the international standards recognized in the region. by jointly organizing a test to measure the level of knowledge and basic IT skills

กำหนดการสัมมนา

12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. ทิศทางสายงานอาชีพ IT กับ ตลาดแรงงานในอนาคต

โดย  คุณกษาณฑ์ ปิยาภิมุข, กรรมการบริหาร บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน)

14.00 – 14.30 น ประสบการณ์ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดย  นายปริญัติ ลิมปิทีปราการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สปสช.

ผู้ได้รับ Top Gun Training ไปดูงานประเทศญี่ปุ่น

14.30 – 14.45 น. พักระหว่างการสัมมนา
14.45 – 15.00 น. รายงานผลการดำเนินการ 2563 – 2565

โดย นายนพดร ปัญญาจงถาวร, รองผู้อำนวยการ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง, สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.

15.00 – 15.10 น. กล่าวแสดงความยินดี และ มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที: ITPE

โดย ผู้บริหาร สวทช.

15.10 – 16.00 น. พิธีมอบมอบประกาศนียบัตร และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายความร่วมมือ

 

เกี่ยวกับวิทยากร
คุณกษาณฑ์ ปิยาภิมุข
กรรมการบริหาร​ บริษัท​ พลัส​ เทค​ อินโนเวชั่น​ จำกัด​(มหาชน)
นายปริญัติ ลิมปิทีปราการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สปสช. ผู้ได้รับ Top Gun Training ไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
นายนพดร ปัญญาจงถาวร
รองผู้อำนวยการ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
ผู้บริหาร สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ