29 มีนาคม 2566

การสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว

วิทยากร
  • นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช

การสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการในเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ระดับ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือยกระดับที่สูงขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการนำไปปฏิบัติ

กำหนดการสัมมนา

09.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน

ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากอุตสาหกรรมสีเขียว และภาพรวมข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1-5

โดย นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช,  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

10.30 – 10.45 น. พักระหว่างการสัมมนา
10.45 – 12.00 น. ภาพรวมข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1-5 (ต่อ) และขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

โดย นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด

12.00 น. ถาม – ตอบ
เกี่ยวกับวิทยากร
นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ