เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน  แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการนำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์  

ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม

ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม

•เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพีบีเรนจ์เทสต์คิต (Hexavalent chromium test kit: ppb range) ควิกเฮกซะวาเลนต์

•โครเมียมเทสต์คิต(Quick hexavalent chromium test kit)

วัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบปริมาณสูง

 จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นสารเชื่อมประสานที่สามารถใช้แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ ปัจจุบันได้มีการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าต่างๆ โดยทั่วไปพบว่าเถ้าลอยมีศักยภาพในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์ จึงมีงานวิจัยมากมายที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเถ้าลอย ขณะนี้เริ่มมีนักวิจัยหันมาสนใจการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าชนิดอื่นๆ มากขึ้น เช่น เถ้าแกลบ เป็นต้น

ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน  แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการนำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์  อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจสอบสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมีวิเคราะห์ทดสอบที่มีราคาสูง  จึงเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับชุมชน  

ระบบผลิตไบโอดีเซล แบบต่อเนื่อง 20,000 ลิตรต่อวัน

      เหมาะกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณมากเนื่องจากต้องการการทำงานอย่างต่อเนื่อง ขนาดกำลังผลิต 20,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบจากน้ำมันพืชที่สภาพดี สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ต่อเนื่องและไม่ใช้น้ำในการล้าง (Dry Wash) ช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมการทำงาน และไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ไม่มีน้ำเสียออกสู่ภายนอก