สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ชุดตรวจยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอม
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
นายสรวง  สมานหมู่
หน่วยงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานะงานวิจัย
- พัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว
- ต้องการผู้ร่วมทดสอบการใช้งาน และขยายขนาดผลิตต้นแบบ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเผยแพร่ระบาดของยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอม ที่มีสาร artermisinin เป็นองค์ประกอบโดยสารดังกล่าวเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละปีมีประชากรที่เสียชีวิตจากการบริโภคยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอมสูงถึงปีละกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก วิธีการตรวจสอบยา artermisinin ยังจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูงซึ้งจำกัดอยู่เฉพาะการวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น ผลงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวิเคราะห์สาร artermisinin ในยาต้านเชื้อมาลาเรีย ทั้งแบบเปลี่ยนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ และเปลี่ยนแปลงสี ซึ้งจากข้อจำกัดของการสังเกตุเห็น การเปลี่ยนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบสาร artermisinin ในยาต้านเชื้อมาลาเรีย แบบเปลี่ยนสีที่สังเกตุการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและสามารถใช้วิเคราะห์ยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอมได้ระดับภาคสนาม
สรุปเทคโนโลยี
ชุดตรวจสอบสาร artermisinin ในยาต้านเชื้อมาลาเรียแบบเปลี่ยนสี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. วิธีการวัดที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกและรวดเร็ว (ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของสีเกิดขึ้นภายใน 30 วินาทีหลังการเติมยาต้านเชื้อมาลาเรียที่มีสาร artermisinin และอนุพันธ์เป็นองค์ประกอบ
2. สามารถนำไปใช้วิเคราะห์สาร artermisinin และอนุพันธ์ที่ผสมทั้งยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอมและจริง
3. สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร artermisinin และอนุพันธ์ ได้ในระดับที่ต่ำกว่า 1 ppm อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาในการทดสอบน้อยกว่า 1 นาที
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1323
E-mail: tlo-ipb@nstda.or.th