สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ระบบแม่ข่ายให้บริการข้อมูลเสียงเรียกประกาศผ่านระบบควบคุมเสียงหลายช่องเสียง
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท ฮอลด้า เอ็นจิเนียริ่งเอเชี่ยน จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการสร้างระบบนำเสนอ, อบรม หรือแนะนำควบคุมขั้นตอนในการมำงานทั่วไป ให้พนักงานประจำการเพื่ออธิบายนำ มีข้อเสียในแง่ต้นทุน