สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ชุดสกัดน้ำมันไก่แปรรูปเป็นไบโอดีเซลจากน้ำเสียโรงงานชำแหละสัตว์ปีก
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแยล จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชุดสกัดน้ำมันไก่สามารถสกัดน้ำมันไก่ออกจากกากไขมันได้สูงกว่าร้อยละ 85 มีความรวดเร็วในการสกัดน้ำมันซึ้งใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง