สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ
ดร. ดวงพร ศิริกิตติกุล
นางสาวพัชรีญา รักษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ.ดร. ชลลดา ฤตวิรุฬห์
รศ.ดร. ตะวัน สุขน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงาน
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอรับสิทธิบัตรเรื่อง ฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านก๊าซเอทิลีนสูงเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อม สภาพของผลิตผลสด เลขที่คำขอ 0801001835
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเก็บรักษาผักและผลไม้ให้คงความสดไว้ได้นาน ต้องอาศัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การกำจัดก๊าซเอทิลีนในบรรยากาศเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยชะลอการสุกและการเน่าเสียก่อนเวลา เนื่องจากก๊าซดังกล่าวเป็นฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืช ที่ส่งผลให้ผลิตผลสดเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถในการกำจัดก๊าซเอทิลีนจะช่วยยืดอายุผลิตผลสดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน โครงการนี้จึงได้พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกำจัดก๊าซ เอทิลีน โดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกซึมผ่าน (selective permeation) ของก๊าซเอทิลีน ด้วยการผสมสารดูดซับที่มีโครงสร้างจำเพาะลงในฟิล์มพลาสติกที่มีโครงสร้างที่เสริมประสิทธิภาพให้สารดูดซับ

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีค่าอัตราการผ่านของก๊าซเอทิลีนสูง ถึง 63,000-74,000 cm3/m2.day.atm ซึ่งสูงกว่าฟิล์มประเภทเดียวกันที่มีจำหน่ายในต่างประเทศถึง2-10 เท่า และพบว่าสามารถลดการสะสมของก๊าซเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่า 2 เท่า ส่งผลให้สามารถชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาได้ 2-3 เท่า ฟิล์มดังกล่าวจะช่วยลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสด ได้แก่ พืชสมุนไพร ผัก และผลไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

กลุ่มลูกค้า ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
• ผู้ประกอบการที่ใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาผลิตผลการเกษตร
• ผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์
สรุปเทคโนโลยี
ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีน เพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด สำหรับผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน สามารถยืดอายุได้ 2-3 เท่า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ลดการสะสมของก๊าซเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่า 2 เท่า
• ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาได้ 2-3 เท่า
• สามารถใช้งานกับผลิตผลสดได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน เช่น กล้วย มะม่วง และพืช
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตัน
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1617
E-mail: chalalai@tmc.nstda.or.th