สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เทคโนโลยีแปรรูปมะม่วงสดตัดแต่งผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดเพื่อการส่งออก
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
รศ.ดร.ทิพย์วรรณร งานศักดิ์ และคณะ
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะงานวิจัย
บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553