สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) ก้อนฆ่าเชื้อโรคเชื้อชนิดไอระเหยแบบพกพา
นักวิจัย
ดร. ลัพธ์พร วยาจุต
ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ
ดร. พนิดา พรหมพินิจ
ดร. รวีวรรณ ถิรมนัส
นาย สักรินทร์ ดูอามัน
หน่วยงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 2001005368 เรื่อง กระบวนการเตรียมนาโนไฮบริดคิวบิคเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อจุลชีพบนพื้นผิว
สถานะงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการเตรียมนาโนไฮบริดคิวบิคภายใต้ชื่อผลงาน คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) เพื่อใช้ในการปลดปล่อยเอทานอลในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุที่ต้องการ สามารถย่อยสลายได้ อีกทั้งกระบวนการผลิตสามารถทำได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ก้อนฆ่าเชื้อโรคเชื้อชนิดไอระเหยแบบพกพา
สรุปเทคโนโลยี
• ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหย โดยใช้โครงสร้างขนาดนาโนเมตรเป็นกลไกหลักในการควบคุมการปลดปล่อย
• เป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อแนวใหม่บนพื้นผิวที่ยากในการเข้าถึง
• มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อได้ตรงจุด ในปริมาณที่เหมาะสม
• เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติและสารอินทรีย์มีความปลอดภัยตาม FDA
• ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อใน E. coli ATCC25922, S. aureus ATCC6538, เชื้อไวรัส PEDV (โคโรน่าหมู), Influenza A virus subtype H1N1 (ไข้หวัดใหญ่) และ Enterovirus (มือเท้าปาก)
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 1616
E-mail: tlo-ipb@nstda.or.th