สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ฟิล์มเจาะรูในระดับไมครอนเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสด
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ชาริณี วิโนทพรรษ์ และคณะวิจัย
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผักและผลไม้สดเป็นผลิตผลทางการเกษตรของประเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดในเขตร้อนอย่างประเทศไทยคือ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลมีอายุสั้น มักสูญเสียระหว่างการขนส่งและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุสำคัญของปัญหาการสูญเสียคือ การขาดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และขาดความรู้หรือการใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุของผลิตผลและรักษาคุณภาพให้คงเดิม ปัจจุบันฟิล์มพลาสติกส่วนใหญ่ที่ผลิตและจำหน่ายทั่วไปในประเทศมีสมบัติสกัดกั้นการแพร่ผ่านของก๊าซ จึงไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาผักและผลไม้ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผักและผลไม้ จึงจำเป็นต้องนำเข้าฟิล์มพลาสติกจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาที่สูงและไม่เหมาะสมต่อการยืดอายุผลิตผลสดเขตร้อนของไทย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงพัฒนาฟิล์มพลาสติกเจาะรูขนาดไมครอน (Micro-perforated films) และร่วมทดสอบการบรรจุผลิตผลสดชนิดต่างๆ กับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาฟิล์มให้มีรูเจาะขนาดเล็กระดับไมครอนเป็นเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนนี้ มีสมบัติยอมให้ก๊าซและไอน้ำผ่านได้สูงกว่าฟิล์มทั่วไป เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได้นาน 2-5 เท่า โดยเฉพาะผลิตผลสดตัดแต่งหรือชนิดขายปลีกมูลค่าสูง (high-value retail package) ประกอบกับการสร้างสมดุลระหว่างสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ เช่น ความใส และสมบัติทางกลของฟิล์ม เพื่อให้ฟิล์มมีสมบัติที่สอดคล้องกับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์และความต้องการของผลิตผลสดที่ต้องการบรรจุ

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนานี้ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยเสริมประโยชน์การใช้งานของฟิล์มพลาสติกที่ผลิตในอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน ช่วยทดแทนการนำเข้าฟิล์มยืดอายุผลิตผลสดราคาแพง โดยมีต้นทุนลดลงอย่างน้อย 3-4 เท่า
สรุปเทคโนโลยี
ฟิล์มเจาะรูในระดับไมครอน เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสด สำหรับผลิตผลตัดแต่งหรือผลิตผลชนิดขายปลีกมูลค่าสูง (high-value retail package) สามารถยืดอายุได้ 2-5 เท่า ทดแทนการนำเข้าฟิล์มจากต่างประเทศ โดยมีต้นทุนลดลง 3-4 เท่า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ฟิล์มมีความใส และความแข็งแรงสูง
• สามารถใช้งานกับผลิตผลสดได้หลายชนิด โดย เฉพาะผลิตผลตัดแต่ง หรือผลิตผลชนิดขายปลีกมูลค่าสูง (high-value retail pack)
• ยืดอายุได้ 2-5 เท่า
• ต้นทุนลดลง 3-4 เท่า
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1616 - 1619
E-mail: ipbiz@tmc.nstda.or.th