สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม TECH FORUM @TSP #1 ตอน AQUA INDUSTRY

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม TECH FORUM @TSP #1

ตอน AQUA Industry

ร่วมรับฟังการบรรยาย โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์น้ำ

ในหัวข้อ 

"การปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ในยุค Thailand 4.0"

โดย คุณไพโรจน์ นิมิตกุลไพบูลย์

นายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย (TABA)

 

พร้อมกับการนำเสนอเทคโนโลยีกลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่น่าสนใจ ของ สวทช.

  • BlueAmp : ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล และปลาทับทิม
โดย ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยจาก BIOTEC
  • Amp-Gold : ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน EMS/AHPND
โดย ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยจาก BIOTEC
  • Minimal Lab (Aqua Grow+) : เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
โดย คุณปณินทร เปรมปรีดิ์ นักวิจัยจาก NECTEC
โดย ดร. ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยจาก NANOTEC

 วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : 13.00 -16.30 น.

 ณ โถง Business Center Tower D อาคาร INC2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เพื่อให้ท่านได้รับฟัง ทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในปัจจุบัน จากวิทยากรผู้ซึ่งคร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทย พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คิดค้นเทคโนโลยี และผู้ใช้เทคโนโลยี ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีกลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นงานวิจัยของ สวทช. ที่อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในยุคนี้

รายละเอียดโปรแกรมตามเอกสารแนบ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์  https://goo.gl/forms/K3XKhjzJJkjAtJwy2

 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : sasin.chaowanakul@nstda.or.th

**รับจำนวนจำกัด**