[HRD Newsletter] บทความห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนเครือข่าย 3 แห่ง

♥♥ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช… ห้องเพาะกล้า เพาะความรู้ เพาะคุณธรรม กับโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงเรียนประจำท้องถิ่นไทย
โดย อาจารย์กฤษฎา การะเกต โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา  อ่านต่อ 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช::: โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิใจกระทิง
โดย อาจารย์ไพลิน ยาวิไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  อ่านต่อ   

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิใจกระทิง
โดย อาจารย์รนนท์ นุ่นสิงห โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  อ่านต่อ   

Share:

Facebook
Twitter