สนับสนุนโครงการ การเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ การเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงและพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผ่านการฝึกอบรม และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียน โดยมีคณะนักวิจัยสวทช. เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษา มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งสร้างความสามารถของนักเรียนในการเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาวิชาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองของนักเรียนให้มีบทบาทในการแสวงหาความรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อต่อยอดสู่ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าหรือนำไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต่อไป

เอกสารประชาสัมพันธ์

Share:

Facebook
Twitter