การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ATCG : DNA for Beginner” ปี 2565

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ATCG : DNA for Beginner”

ปีการศึกษา 2565 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช เข้าฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม📣 หลักสูตรหนึ่งวัน “ATCG : DNA for Beginner” ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่คุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล โทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th และคุณจันทิรา ปัญญา โทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  จดหมายประชาสัมพันธ์

  กำหนดการฝึกอบรม 

Share:

Facebook
Twitter