กิจกรรมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง “Bioinformatics for Beginners” ปี 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565

📣 หัวข้อ “Bioinformatics for Beginners”

ปีการศึกษา 2565 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่คุณจันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 📧 juntira.pun@nstda.or.th และคุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 📧 kannaporn.suc@nstda.or.th โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ดังนี้

  จดหมายประชาสัมพันธ์

  กำหนดการฝึกอบรม 

Share:

Facebook
Twitter