การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ” ปี 2565

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ”

ปีการศึกษา 2565 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 📢📢 น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ☑️❣️ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกรรณาภรณ์  สุจริตกุล ☎ โทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th 🚩โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code ✍️ สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ดังนี้

จดหมายประชาสัมพันธ์ 
กำหนดการฝึกอบรม

Share:

Facebook
Twitter