5 มกราคม 2564 งานบรรยาย เรื่อง “ลิขสิทธิ์ สิทธิในผลงานวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องรู้” 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) ได้จัดงานบรรยาย เรื่อง “ลิขสิทธิ์ สิทธิในผลงานวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องรู้” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัย ลิขสิทธิ์ของผลงานวิจัยและสิทธิของผู้สร้างสรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติมิชอบทางจริยธรรมการวิจัย และการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยคุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ผศ.ดร. สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายถึงพื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของบทความตีพิมพ์ บทลงโทษในการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ เช่น กรณี Google Books และ Sci-Hub เป็นต้น และ ดร. ใจรัก เอื้อชูเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต บรรยายถึง การใช้งานผลงานวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำซ้ำ การดัดแปลง คัดลอก ลอกเลียน การอ้างอิง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ รวมถึงการใช้สัญญาอนุญาตแบบเปิดและครีเอทีฟคอมมอนส์ในแต่ละประเภท ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานบรรยาย 106 ท่าน และมีผลประเมินระดับความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นที่สื่อสาร 75%

1 กุมภาพันธ์ 2564 งานเสวนา ในหัวข้อ “Inspiration to Conduct High-citation, High-impact Research”

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) ได้จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “Inspiration to Conduct High-citation, High-impact Research” ณ ห้องประชุมออดิทรอเรียม 113 สก. และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ webex เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานสายวิจัย สายสนับสนุนการวิจัย และผู้ที่สนใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานบทความวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รอง ผพว. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงานเสวนาและบรรยายถึงคุณภาพบทความวิจัยและภาพลักษณ์ที่คาดหวัง ของ สวทช. และได้รับเกียรติจากนักวิจัยของ สวทช. ที่มีผลงานเผยแพร่ระดับแนวหน้าของประเทศ ได้แก่ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  และ ดร.กมล เขมะรังษี นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย การเขียนบทความวิชาการ การคัดเลือกวารสารตีพิมพ์ การสร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงสูง ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. สุภาพรรณ เสราภิน ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งบุคลากรของ สวทช. และเครือข่ายนักวิจัย ของ สวทช. รวมจำนวน 118 คน มีผลประเมินระดับความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นที่สื่อสาร 80%  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ โดยคุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย ซึ่งศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์มีเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ของ สวทช. ให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

28 สิงหาคม 2563 งานเสวนา หัวข้อ “TRL กับการบริหารงานวิจัยและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์” 

      ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) ร่วมกับฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร (OSPM) ได้จัดงานเสวนา หัวข้อเรื่อง “TRL กับการบริหารงานวิจัยและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์” ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารไบโอเทค โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รก. รอง ผพว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ Technology Readiness Level (TRL) ใน สวทช. และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโส ผพว. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รก. รอง ผศอ. ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข นักวิจัยอาวุโส ศช. คุณสุมลวรรณ สังข์ช่วย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี และ ดร.วรางคณา ปัญญากรวงศ์ นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร บรรยายถึงความเป็นมาของระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) นิยาม แนวทางและตัวอย่างการประเมิน TRL การประยุกต์ใช้ TRL ทั้งในและต่างประเทศ ผลการวิเคราะห์การประเมิน TRL ของผลงานที่ผ่านมาของ สวทช. การประยุกต์ใช้ TRL กับการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์การบริหารงานวิจัยด้วย TRL อย่างไรให้สำเร็จ จากประสบการณ์จริงในการบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของ สวทช. นอกจากนี้ภายในงานเสวนายังได้มีการประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ฉบับใหม่ ของ สวทช. (เวอร์ชั่น 2.2) ซึ่งมีการปรับคำจำกัดความฉบับกลาง และเพิ่มเติมหลักฐานเชิงคุณภาพที่ควรมีในแต่ละระดับ โดยคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัย ร่วมกับฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันปรับปรุงคู่มือดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้า wiki ของฝ่าย RQM (https://central.nstda.or.th/wiki2/rqm/start) ทั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

28 สิงหาคม 2563 การอบรมเรื่อง "การบันทึกข้อมูลงานวิจัย"

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สก. ได้จัดการอบรมเรื่อง การบันทึกข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรวิจัย นักเรียนทุน สวทช. รวมถึง บุคคลภายนอก ที่ดำเนินการวิจัย เข้าใจถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีของการบันทึกข้อมูลงานวิจัย พร้อมรับฟังตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รก.รอง ผพว. กล่าวเปิดการอบรม ที่มา และความสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

     การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายถึงความสำคัญของการบันทึกงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกข้อมูลงานวิจัย นอกจากนี้ ยังได้รับทราบเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ จากคุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย อาทิเช่น หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย (https://www.nstda.or.th/rqm/resources-publications.html) ระบบเบิก Lab Notebook (https://o.nstda.or.th/app/lnb) ระบบบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ NSTDA-GitLab (https://git.nstda.or.th/) เป็นต้น โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 90 คน