6 พฤศจิกายน 2562
การอบรมโปรแกรมบันทึกข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ GitLab 

   บุคลากรที่ดำเนินการวิจัย ด้านซอฟต์แวร์และการพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ GitLab ภายใต้ระบบเครือข่าย (server) และการรักษาความปลอดภัย ของ สวทช. เพื่อเป็นการส่งเสริมการบันทึกข้อมูลงานวิจัย 

สรุปกิจกรรม

5 กันยายน 2562 กิจกรรมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"NSTDA STAR: Science and Technology Acting and Rehearsal" ครั้งที่ 2

   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สุภาพรรณ เสราภิน และ ศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (Professional Authorship Center: PAC) สวทช. มาให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงปรับแก้ไขสไลด์เป็นรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลงานต่อไป

สรุปกิจกรรม

29 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม “Show & Tell about PAC รวมเรื่องเล่าศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์” 

   กิจกรรมบอกเล่า ประสบการณ์ ความประทับใจ การเตรียมตัวเผยแพร่บทความตีพิมพ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ จากผู้ขอรับคำปรึกษาจากศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) ทั้งฝ่ายวิจัยและสนับสนุน รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์จากที่ปรึกษา PAC ได้แก่ (1) ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ (2) ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ (3) Prof. Timothy W. Flegel  ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นนักวิจัย" 

สรุปกิจกรรม

23 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
"NSTDA STAR: Science and Technology Acting and Rehearsal" ครั้งที่ 1

   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สุภาพรรณ เสราภิน และ ศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (Professional Authorship Center: PAC) สวทช. มาให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงปรับแก้ไขสไลด์เป็นรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลงานต่อไป

สรุปกิจกรรม

ข่าวเเละกิจกรรม