เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบรนด์ให้กับงานวิจัย: Value Proposition Design เพื่อส่งเสริมการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริงโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สวทช. เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ที่มา และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือ Value Proposition Design รวมถึงให้คำปรึกษาในการผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 43 ท่าน มีผลการรับรู้และเข้าใจ 78% (เพิ่มขึ้นจากก่อนอบรม 44%) โดยส่วนใหญ่ (92%) มีความเห็นว่าควรมีการวิเคราะห์ลูกค้า/ ผู้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ก่อนดำเนินการวิจัย นอกจากนั้น ควรมีการวิเคราะห์เมื่อมีลูกค้า/ผู้สนใจรับเทคโนโลยี (46%) ระหว่างดำเนินการวิจัย (38%) และหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น (33%)