ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ C ห้อง 401 ชั้น 4
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 71839


Division of R&D Quality Management (RQM)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

141 Innovation 2 Building Tower C Room 401 4th Floor Thailand Science Park (TSP),
Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel: +66 25647000 ext. 71839

 

Map