เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยและการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากร CMU-STeP ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการและการใช้ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level, TRL) ....[อ่านต่อ]