• คู่มือการประยุกต์ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    (ฉบับเผยแพร่หน่วยงานภายนอก) >> ดาวน์โหลด ที่นี่
  • คู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ของ สวทช. เวอร์ชั่น 2.2
    (สำหรับบุคลากร สวทช.) >> ดาวน์โหลด ที่นี่

 

  • Template แผนการจัดการข้อมูลงานวิจัย (Research Data Management Template)
    สำหรับใช้วางแผนการดำเนินงานข้อมูลวิจัย >> ดาวน์โหลด ที่นี่ 

คู่มือ/แนวทาง

คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ v1.1

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ 

  • เรื่อง การบันทึกข้อมูลงานวิจัย CLICK HERE
  • เรื่อง การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ CLICK HERE