• คู่มือการประยุกต์ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของ สวทช.(ฉบับเผยแพร่หน่วยงานภายนอก)
    >> ดาวน์โหลด ที่นี่
  • คู่มือการประเมินระดับ Technology Readiness Level: TRL ของ สวทช. เวอร์ชั่น 2.2 (สำหรับบุคลากร สวทช.) 
    >> ดาวน์โหลด ที่นี่ 

  • Infographic กระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพ (สำหรับบุคลากร สวทช.) >> ดาวน์โหลด ที่นี่
  • Template แผนการจัดการข้อมูลงานวิจัย (Research Data Management Template)
    สำหรับใช้วางแผนการดำเนินงานข้อมูลวิจัย >> ดาวน์โหลด ที่นี่ 

 

คู่มือ/แนวทาง

คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ v1.1

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่