เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยและการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากร CMU-STeP ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการและการใช้ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  (Technology Readiness Level, TRL) ในการบริหารทุนวิจัย บริหารโครงการวิจัย และประเมินผลงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ที่มา และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
และคุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย เป็นวิทยากรในการบรรยายในประเด็นความสำคัญของการวิจัย การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่มาของ
TRL การประยุกต์ใช้ TRL นิยามและวิธีการประเมิน TRL แต่ละระดับ ตัวอย่างการประเมิน TRL และอบรมการประเมิน TRL เชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 35 ท่าน